ПРОЕКТ ВG051РО001- 4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Обща стойност на проекта – 18 100 000 лв.

Бенефициент - Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието"

Обща цел:

Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

• Дейност 6

Осигуряване на подкрепа за приобщаването в образователния процес на деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация

Галерия>>>

Участие в обучение по проект „Включващо обучение” на Антония Божкова-ресурсен учител и Надежда Антонова – логопед по в СОУ „Васил Левски”, град Долни чифлик

В изпълнение на планираните дейности за осигуряване на подкрепа за обучението и приобщаването в образователния процес на деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация по проект BG051P0001-4.1 .07-0001 „Включващо обучение" по ОП РЧР, в периода 04-06 октомври 2015 г. в гр. София се проведе обучение на специалистите от пилотните училища и ОДЗ по дейност 6.

Обучението бе свързано с прилагането на методика за оценяване на индивидуалните образователни потребности на деца и ученици с множество увреждания, разработена в две части от проф. Владимир Радулов, доц. Мира Цветкова и доц. Неда Балканска от СУ „Св. Климент Охридски" и проф. Анелия Гърбачева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Двете части на методиката, чието разработване и отпечатване бе финансирано по проект „Включващо обучение", бяха предоставени на всеки участник. Лектори бяха авторите на методиката. Бяха дискутирани и теми, свързани с подготовката и изпълнението на дейност 6 от проекта през учебната 2015/2016 година.

Галерия>>>

 

Конференция на училищата,  работещи по проект „Включващо обучение”

На 29.10.2015г. екипа по проект „Включващо обучение” към СОУ „Васил Левски”, град Долни чифлик взе участие в конференция организирана от РИО-Варна в актовата зала на СОУ „Найден Геров”, град Варна. На конференцията участваха училища и детски градини работещи по проекта. Бяха изнесени доклади на директорите и представени презентиции на училищните екипи.

Галерия>>>

Конференция и пресконференция в София

В изпълнение на предвидените дейности и приключването на проект „Включващо обучение" на 25.11.2015 г. в зала „София", гранд хотел „София", се проведе заключителна конференция с пресконференция за запознаване на участниците в процеса на включващото обучение, както и на заинтересованите страни и обществеността с постигнатите резултати, с изградените по проекта добри парктики и модели. На конференцията взе участие г-н Исмаил Исмаил – психолог към СОУ „Васил Левски”, град Долни чифлик по проект „Включващо обучение”.

Галерия>>>