Приложения в ел.форма за Лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.

Лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.

Приложения :

1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.

2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга.

3. Добри практики за работата с децата и техните семейства.

4. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в друго критични ситуации.

http://ruo-varna.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=192